Americká je významnou městskou třídou a jednou z klíčových urbanistických os Plzně spojující prostor hlavního nádraží přes Wilsonův most kolem historického centra s Klatovskou třídou. Zároveň se jedná o klíčový úsek trolejbusové sítě plzeňské MHD, kterým projede přes 500 spojů a přes 24 tisíc cestujících během jednoho běžného pracovního dne.

Americká třída byla dlouhodobě zatížena nadměrnými intenzitami automobilové dopravy, které na okraj centra měst nepatří. Ulicí projelo přes 14 000 vozidel za den, a to přesto, že po roce 2000 byla otevřena kapacitní nová ulice Železniční/U Trati, jejíž použití znamená časově srovnatelnou či o jednotky minut delší cestu. To dlouhodobě znemožňovalo rozvoj ulice jako skutečné městské třídy se zklidněnou dopravou, kvalitními podmínkami pro pěší a aktivním atraktivním parterem, podvazovalo rozvoj lokální ekonomiky a zatěžovalo území hlukem, emisemi a dalšími negativními vlivy na životní prostředí a lidské zdraví.

„Pro udržení vysokého podílu hromadné dopravy na dopravních výkonech ve městě bude přednostně řešeno zvýšení její kvality, zejména cestovní rychlosti, spolehlivosti a pohodlnosti. V případech, kde by docházelo k omezování automobilovým provozem, bude uplatněna segregace a preference hromadné dopravy.“ Tam, kde poměry neumožní pokrýt požadavky všech druhů dopravy, bude zajištěna alespoň vysoká funkčnost prostorově méně náročné hromadné dopravy, a to i za cenu dalšího omezení individuální automobilové dopravy.“

Zásady dopravní politiky města Plzně

Dlouhodobá koncepce řešení dopravy v Plzni vždy počítala s omezením automobilové dopravy na Americké třídě (Zásady dopravní politiky města Plzně, Plán udržitelné mobility města Plzně). A právě stavba „Mostu Milénia“ a ulic U Trati a Železniční, respektive mostu přes kolejiště železniční stanice Plzeň hl. n., byla iniciována a následně realizována zejména proto, aby odvedla tranzitní automobilovou dopravu z centra města a umožnila plynou a rychlou obsluhu centra města veřejnou dopravou.

V srpnu 2021 došlo k realizaci opatření zamezující průjezd tranzitní automobilové dopravy Americkou třídou. Vlastní úsek se zákazem průjezdu automobilů je prakticky pouze úsek mezi ulicemi Martinská a Škroupova o délce 155 metrů, díky tomuto opatření se však došlo k odvedení tranzitní automobilové dopravy z celé Americké třídy – od křižovatky s ul. Ukrajinská (dříve Sirková) až po křižovatku U Práce. Americké třídě se tedy ulevilo od přetížení automobilovou dopravou v celé její téměř kilometrové délce.

PŘED REALIZACÍ OPATŘENÍ
PŘED REALIZACÍ OPATŘENÍ
PRAVIDELNÉ KOLONY VOZIDEL

Na Americké třídě se vlivem tranzitní automobilové dopravy tvořily každý pracovní den kolony vozidel o délce až 1 km, přestože byly řidičům k dispozici komunikace U Trati a Tyršova s dostatečnou kapacitou. 

PŘES 14 000 VOZIDEL GENERUJÍCÍCH HLUK A EXHALACE

Na Americké třídě se vlivem tranzitní automobilové dopravy tvořily každý pracovní den kolony vozidel o délce až 1 km, přestože byly řidičům k dispozici komunikace U Trati a Tyršova s dostatečnou kapacitou. 

CESTOVNÍ RYCHLOST MHD 2,5 KM/H (!)

Spoje MHD mezi Hlavním nádražím a křižovatkou U Práce popojížděly, vlivem kolon automobilové dopravy, průměrnou rychlostí pouhých 2,5 km/h a spoje v tomto úseku pravidelně nabíraly zpoždění až 16 min. 

141 HODIN ZTRACENÉHO ČASU MHD DENNĚ

Z všech míst v Plzni ztratili cestující MHD nejvíce času na Americké třídě tím, že trolejbusy a autobusy v odpolední špičce postávaly v pravidelných kolách vozidel. Za jednu jedinou odpolední špičku se jedná přes 140 hodin zbytečně ztraceného času Plzeňanů i návštěvníků Plzně.

Nejde navíc jen o ztracený čas cestujících, jedná se i o neefektivní čas pro řidiče MHD. Například za říjen 2019 se jednalo o čas vyjádření ve mzdách o hodnotě 74 000 Kč.

NEPŘÍJEMNÁ CHŮZE PO AMERICKÉ

Když jste šli pěšky po Americké třídě v odpolední špičce, vnímali jste exhalace vozidel, proplétali jste přes stojící kolonu na přechodech pro chodce a vlivem hluku z motorů stojících vozidel jste skoro neslyšeli vzájemnou konverzaci.

PO REALIZACI
PO REALIZACI
PLZEŇANÉ ŠETŘÍ ČAS A JSOU RYCHLEJI DOMA

7 linek Plzeňské MHD jezdí rychleji a jejich cestující jsou tak v průměru o 5 minut rychleji doma, na návštěvě, na nákupu či kamkoliv zrovna jedou.

Čas jízdy pro uživatele automobilů se prodloužil v průměru pouze o malé jednotky minut. Uživatelů automobilové dopravy je však výrazně méně než cestujících a mohou rovněž sami využít rychlejší, atraktivní a ekologickou MHD.

PROVOZ MHD JE EKONOMICKY I ENERGETICKY EFEKTIVNĚJŠÍ

Výrazně rychlejší průjezd MHD Americkou mimo jiné znamená úsporu potřebného počtu nasazených vozidel MHD i řidičů. Trolejbusy více vozí lidi a méně stojí v zácpách. MHD financovaná z městského rozpočtu je tak ekonomicky efektivnější. Plynulejší jízdou dochází k úspoře elektrické energie, respektive pohonných hmot.

TROLEJBUSOVÉ LINKY JSOU ATRAKTIVNĚJŠÍ

Rychlejší trolejbusy jsou pro cestující atraktivnější, více je používají a tím dále přispívají k vyšší efektivitě jejich provozu i ke snížení ekologických dopadů dopravy na město. Plzeň má navíc jednu z nejkvalitnějších a nejekologičtějších MHD v Česku. 

VÝZNAMNĚ SE SNÍŽIL HLUK A EXHALACE

Chodci na Americké se (konečně) navzájem slyší a mohou se nadechnout, většinu spojů MHD zde zajišťují moderní, tiché a bezemisní trolejbusy.

ODEMKNUTÝ POTENCIÁL AMERICKÉ TŘÍDY

Odvedení tranzitní automobilové dopravy odemklo potenciál Americké stát se skutečnou městskou třídou. Přestavba oblasti zastávek Mrakodrap na pěší zónu s provozem MHD, další vylepšování podmínek pro pěší a aktivní mobilitu a zkvalitňování veřejných prostranství zvyšuje image města a přináší s sebou i rozvoj aktivního parteru a lokální ekonomiky. Hezká ulice příjemná pro lidi a dobře obsloužená MHD přitahuje kvalitnější služby, lepší obchody, restaurace či kavárny… Řada studií dokazuje, že v takových ulicích mají obchody až o 20% vyšší tržby, než v ulicích zatížených automobilovou dopravou. Že tento princip funguje již víme i z Plzně (například Smetanovy sady, Riegrova či Jungmannova).

Logo PUMP

Opatření prakticky naplňuje opatření č. 24 Plánu mobility města Plzně.

Obrovský efekt pro cestující veřejnost

Realizace opatření mělo okamžitý pozitivní efekt na provoz MHD. Kromě zmíněné zrychlení cesty pro více než 24 000 cestujících denně se jedná o úsporu nasazení dvou vozidel a dvou směn řidičů denně.

Zatímco před realizací opatření vykazoval mezizastávkový úsek Pařížská – Mrakodrap i Mrakodrap – U Práce stupeň kvality provozu 5 (nejhorší), po realizaci opatření vykazují oba úseky stupeň kvality 1 (nejlepší) a průměrnou cestovní rychlost.

PŘED REALIZACÍ OPATŘENÍ

Stupeň kvality provozu
(v odpolední špičce):

5

PO REALIZACI OPATŘENÍ

Stupeň kvality provozu
(v odpolední špičce):

1

Pro vyhodnocení stupňů kvality provozu MHD používají PMDP metodiku ČVUT v Praze, výzkumné skupiny PREFOS.

Preference MHD (trolejbusy, autobusy) a snížení zatížení centra města automobilovou dopravou

Základním principem moderního městského dopravního inženýrství je snaha o co nejvyšší možné snížení zatížení širšího centra města individuální automobilovou dopravou, která je z hlediska životního prostředí i prostorovými nároky na uliční prostor nejméně efektivním módem dopravy. Cílem je naopak upřednostnění udržitelných módů dopravy – MHD, pěší a cyklistické dopravy.

Sada opatření 16.07 – 16.11 představuje ucelené koncepční řešení významného omezení automobilové dopravy v ose ulic Americká – Tylova a Koperníkova – Mánesova. Realizací těchto opatření bude docíleno výrazného zlepšení podmínek pro desetitisíce cestujících MHD denně na této klíčové trolejbusové trase a otevřou se možnosti významného zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty, jakož i celkového zkvalitnění a oživení pro město významných veřejných prostranství.

Pro celodenní průjezd automobilové dopravy centrem města primárně slouží kapacitní ulice U Trati a Tyršova.

Budoucnost Americké třídy

Po vyhodnocení roku a půl zkušeností dochází k úpravě dopravního režimu na Americké třídě. Individuální dopravě je povolen vjezd mezi 20. hodinou večerní a 5. hodinou ranní, tj. v době, kdy nedojde k negativnímu ovlivnění MHD. Zároveň se omezuje skupina vozidel, které mohou v denní době vjet do uzavřeného úseku Americké třídy a zpřísní se také kontrola dodržování stanoveného režimu.

Význam Americké třídy pro město i veřejnou dopravu dále poroste. V souvislosti s revitalizací přednádražního prostoru i celé křižovatky Americká x Ukrajinská x Šumavská bude tvořit hlavní pěší osu mezi centrem města a hlavním plzeňským nádražím. Zároveň při Americké třídě vznikne developerský projekt AMESIDE, zahrnující obchodní i administrativní plochy, nové služby i bydlení.

I proto město Plzeň projektuje stavební úpravy Americké třídy ve prospěch pěší dopravy a zeleně, jejichž realizace se očekává do roku 2025. Z Americké se stane atraktivní městský „bulvár“ a nová společenská tepna se vším všudy. A s kvalitní obsluhou moderní MHD!

Vizualizace Americké třídy a projektu AMESIDE (zdroj: AMESIDE)

Vizualizace Americké třídy a projektu AMESIDE (zdroj: AMESIDE)