RYCHLEJŠÍ MHD

HEZČÍ, ZDRAVĚJŠÍ A PROSPERUJÍCÍ PLZEŇ

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

HEZČÍ, ZDRAVĚJŠÍ A PROSPERUJÍCÍ PLZEŇ

AMERICKÁ SE NADECHLA

CESTUJÍCÍ MHD ŠETŘÍ AŽ 140 HODIN DENNĚ!

MNOHEM VÍC NEŽ JEN BUSPRUH ...

KORIDOR MHD: LINKA 16 je komplexním projektem zkvalitnění a zrychlení veřejné dopravy v trase nejvytíženější páteřní trolejbusové linky 16. Kombinuje v sobě různá opatření od vyhrazených jízdních pruhů a prioritní průjezd vozidel MHD křižovatkami, přes nadstandardní vybavení zastávek, aplikaci smart-technologií a moderní a kapacitní vozidla, až po zvelebení ulic a veřejných prostranství a zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty.

Realizace koridoru MHD má tak význam srovnatelný s výstavbou nové tramvajové tratě, avšak při významně nižších nákladech.

CO PROJEKT PŘINESE PLZNI A JEJÍM OBYVATELŮM?

Rychlejší a spolehlivější MHD

Energetické úspory a vyšší ekonomická efektivita díky rychlé a plynulé jízdě MHD

Plzeň, která se chová jako řádný hospodář

Město, ve kterém se zdravěji žije

Hezčí a přívětivější ulice pro Plzeňany, lepší podmínky pro lokální ekonomiku

LINKA 16

Linka 16 je páteřní trolejbusovou linkou plzeňské MHD. Spojuje velké obytné oblasti s centrem města, přestupní body veřejné dopravy, zdravotnická zařízení, úřady, zaměstnavatele i komerční plochy. Není náhodou, že se jedná o nejvytíženější linku „na pneumatikách“ v Plzni.

5 minut

špičkový interval linky 16

přes 28 000 cestujících

přepravených za den souhrnně linkou 16 a 17 za běžný pracovní den

V podstatné části trasy je v souběhu s linkou 16 vedena i trolejbusová linka 17.

JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ?

DÍLKY SKLÁDAČKY TVOŘÍCÍ CELEK!

VÝCHOZÍ STAV NA TRASE LINKY 16

ZPOŽDĚNÍ VLIVEM DOPRAVNÍ KONGESCÍ (KOLON) A INTENZIVNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
ABSENCE PRIORITY PRŮJEZDU SPOJŮ MHD NA SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATKÁCH
NEVHODNÉ ZÁSOBOVÁNÍ BRÁNÍCÍ PRŮJEZDU SPOJŮ MHD
ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ BRÁNÍCÍ PRŮJEZDU SPOJŮ MHD

KORIDORY A PREFERENCE MHD

Preference MHD je základním a osvědčeným dopravně-inženýrským nástrojem vedoucím ke zvýšení cestovní rychlosti a zvýšení energetické a ekonomické efektivity provozu veřejné dopravy. Kvalitní a pro zákazníky atraktivní veřejná doprava přináší městu řadu souvisejících benefitů – zdravější životní prostředí, zdravější životní styl obyvatel, implikovaný vyšší podíl pěších cest, hezčí ulice, podpora lokální ekonomiky, efektivnější spotřebu elektrické energie či pohonných hmot i účelněji vynakládané finanční prostředky z veřejných rozpočtů.

Koridory MHD jsou v osvědčeným nástrojem zkvalitnění městské mobility, a to nejen ve velkých metropolích, ale i ve městech velikosti Plzně. Koridor MHD v principu znamená soustředěnou a systematickou realizaci zrychlení a zkvalitnění veřejné dopravy v rámci trasy důležité páteřní linky MHD. Realizace koridorů je často spojena, obdobně jako při výstavbě tramvajových tratí, se zkvalitňováním veřejných prostranství a zlepšení pro aktivní mobilitu.

Chci vědět více